دکتر محمد نعيم اميني فرد (ايرانشهر)

دکتر حسينعلي شهرياري (زاهدان)

دکتر حبيب اله دهمرده (سيستان)

دکتر احمد علي کيخا (سيستان)

دکتر عليم يار محمدي (زاهدان)

مهندس علي کرد (خاش)

مهندس محمد باسط درازهي (سروان)

حاج عبدالغفور ايران نژاد (چابهار)