پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص ایجاد اشتغال

استان سیستان و بلوچستان و خصوصا ایرانشهر بعنوان مرکز
فرهنگی و جغرافیایی استان از
نظر شاخص های اقتصادی و
فضای کسب وکار علیرغم استعداد
های بی نظیر جغرافیایی و دارا بودن
مرزهای طولانی خاکی ودریایی با کشورهای پاکستان و افغانستان و ...دسترسی به ابهای ازاد با متوسط شاخص های ملی فاصله
معنی داری دارد با عنایت به این موضوع نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با استفاده از نظرات کارشناسی تحول در اجرای زیر
ساختهای توسعه ای مانند راه ،
راه اهن و فضاهای درمانی و کارخانجات و ایجاد منطقه ویژه
اقتصادی و..را پیگیری و بخشهای
عمده ای ازان طی سه سال اخیر انجام ویا تسریع شده است .
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در نطق پیش از دستور اخیر خویش
خواستار اجرا و تسریع در مگاپروژ های صنعتی و اشتغالزا را از دولت
مطالبه کرده بودند که پاسخ دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات مناسب
طی سالجاری را اعلام کرده است