پیگیری نماینده حوزه انتخابیه در خصوص تخصیص ۲۰هزارتن قیر به اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه در خصوص تخصیص ۲۰هزارتن قیر به اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر
بخش عمده ای از حوادث جاده ای د و عدم توسعه استان ناشی از نبود
بزرگراه و جاده های استاندارد است.
وسعت و پراکندگی جمعیتی استان و عدم گسترش مناسب راههای مواصلاتی شاخص های پایین کنونی را در استان باعث شده است که نتیجه آن تلفات جانی و عدم توسعه اقتصادی استان است .
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با اشاره به پایین بودن شاخص های جاده های مواصلاتی و ...ولزوم تخصیص قیر برای اجرای پروژه های راه سازی تامین ۲۰هزارتن قیر را یاد آوری نموده اند .
وزیر محترم نفت دستور لازم جهت مساعدت لازم را صادر کرده اند.