ادامه طرح عظیم و ماندگار تحول سلامت و وزارت وزیر محبوب بهداشت ودرمان خواست عمومی

ادامه طرح عظیم و ماندگار تحول سلامت و وزارت وزیر محبوب بهداشت ودرمان خواست عمومی
دکتر امینی فرد نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس در جلسه شورای دانشگاههای علوم پزشکی استان در زاهدان که در حضور آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت ودرمان و استاندار محترم برگزار شد ضمن ابلاغ مراتب قدردانی و سپاس خویش و مردم حوزه انتخابیه از ایشان بعنوان یکی از مفاخر چشم پزشکی کشور و برترین و قویترین وزرای بهداشت ودرمان تاریخ کشور یاد و دوران وزارت دکتر قاضی زاده را با طرح های قوی تحول سلامت و بهداشت ضامن حفظ کرامت بیماران ،عدالت در سلامت و گسترش کم نظیر زیرساخت ها و خدمات به مناطق محروم کشور دانستند و خواستار ادامه طرح تحول سلامت با تامین منابع پایدار مالی و حمایت همه جانبه از وزیر محترم بهداشت ودرمان به منظور ادامه طرح شدند.