پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص انتقال آب دریای عمان به استان

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص انتقال آب دریای عمان به استان.
شروع خشکسالی گسترده در مناطق وسیعی از کشور و خصوصا در استان
از چند سال قبل شرایط حادی را رقم زده است که نه تنها کشاورزی و دامداری و زیست محیط استان را دچار مخاطرات عمده ای کرده است بلکه تامین آب شرب را نیز با چالش های قابل توجهی روبرو کرده است بطوریکه تخمین زده میشود در صورت ادامه روند کنونی و عدم چاره جویی مناطق وسیعی از کشور خالی از سکنه خواهد شد.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با استفاده از نظرات کارشناسان امور آب و اساتید دانشگاهی بر انتقال اب از دریای عمان به استان بعنوان یکی از راههای اصلی تامین نیازهای بخش های تامین آب شرب ،صنایع و...تاکید ودردیدار و مکاتبات متعدد با ریاست جمهوری اسلامی و معاون اول ووزیر نیرو اجرایی شدن آنرا خواستار شده اند .