تخصیص سه دستگاه آمبولانس مجهز به دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر.

تخصیص سه دستگاه آمبولانس مجهز به دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر.
حوادث جاده ای و تصادفات را میتوان یکی از مهمترین علتهای مرگ و میر در کشور به حساب آورد.
حضور موثر و به موقع در صحنه تصادف از میزان مرگ و میر و ضایعات بطور محسوسی کم کند.فرسودگی ناوگان اورژانس درارایه سرویس های استاندارد اختلات جدی ایجاد میکند.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با
شناخت اهمیت اورژانس ها و خدمات پیش بیمارستانی در نجات
بیماران و مصدومین پیگیری های
گسترده ای را انجام که منجر به
راه اندازی و تخصیص بالگرد و
اورژانس هوایی ایرانشهر و گسترش
بی نظیر پایگاهها و ناوگان اورژانس
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر طی
دو سال اخیر است.
اکنون با پیگیری نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس سه دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر
هر کدام به ارزش ده میلیارد ریال به سه پایگاه جاده ای فنوج ،سرباز و گنبد علوی دلگان اختصاص یافته است.