پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص استقرار ادارات کل در ایرانشهر

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص استقرار ادارات کل در ایرانشهر
در شرایطی که امکان تقسیم استان محتمل نمیباشد یکی از راههای اساسی برون رفت از شرایط نامطلوب فعلی و تمرکز زدایی استقرار ادارت کل در ایرانشهر با هدف خدمت رسانی مطلوب به مناطق جنوبی و مرکزی استان است
استقرار ادارات کل که تا چهار سال پیش و با عدم وجود منع قانونی صورت می پذیرفت مانند الگوی جیرفت ،اکنون با منع قانونی ناشی از عدم گسترش تشکیلات دولتی روبرو شده است.
رییس مجمع نمایندگان استان طی مکاتبات و دیدارهای متعدد با ریاست جمهور معاون اول و رییس سازمان استخدامی کشور و...خواستار مستثنی شدن ایرانشهر از این قاعده و استقرار ادارات کل راهداری و جهاد و کشاورزی و اموزش و پرورش و نیروی انتظامی با هدف کاهش محرومیت و توانمندسازی منطق شده است.