افتتاح دانشگاه فرهنگیان شهرستان ایرانشهر با حضور نماینده محترم شهرستان ایرانشهر