حضور دکتر امینی فرد در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

حضور دکتر امینی فرد در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

دکتر امینی فرد رییس مجمع نمایندگان استان که بنا به دعوت دکتر شهیکی تاش ریاست محترم پارک علم و فناوری از این مجموعه کارآفرینی بازدید و ضمن دیدار با پرسنل و کارآفرینان پارک، از نزدیک با تنی چند از کارآفرینان گفتگو و از یافته های علمی این عزیزان و نیز شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان بازدید
و از نزدیک در جریان کار شرکت ها و مشکلات آنها قرار گرفتند.
در ادامه جناب دکتر شهیکی از حضور جناب دکتر امینی فرد ابراز خرسندی نموده و به بیان مشکلات پارک پرداخته و از ایشان در جهت رفع موانع موجود استمداد طلبیدند.
همچنین در این نشست مهندس آسوده رئیس مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر، ضمن طرح مشکلات موجود در مرکز رشد ایرانشهر، خواستار ارتقای جایگاه این واحد و پشتیبانی فنی و اعتباری شدند.
دکتر امینی فرد ضمن ابراز خرسندی از رشد کمی و کیفی واحدهای علم و فناور مستقر در پارک، از پیشرفت ها و دستاوردهای پارک تقدیر و بر عزم خود در راستای طرح و پیگیری مشکلات پارک در مرکز خبر دادند.