پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر درخصوص متناسب سازی سهمیه های گروه پزشکی در آزمون سراسری امسال.

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر درخصوص متناسب سازی سهمیه های گروه پزشکی در آزمون سراسری امسال.
در ادامه پیگیری های موثر نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر که منجر به افزایش دوبرابری سهمیه های پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی درازمون سراسری سال قبل گردیده ،اکنون دکتر امینی فرد بعنوان رییس مجمع نمایندگان استان 
با لحاظ شرایط حادث شده ناشی از الحاق شهرهای چابهار ، کنارک و مهرستان به حوزهدانشکده علوم پزشکی ایرانشهر و کمبود در سایررشت های غیر دکتری براساس حضور دانش اموزان در مدارس شهرستانهای مجاور خواستار 
افزایش و اعمال سهمیه براساس شهرهای محل تحصیل شد که به برقراری عدالت آموزشی کمک 
خواهد کرد و علاوه بر  آن به تامین نیروی تخصصی ماندگاردر گروه دکتری پزشکی و کارشناسی پرستاری و رادیولوژی و.. در مناطق مرکزی و جنوبی استان کمک خواهد کرد. این تعداد  
با افزایش بیش از سیصد درصدی به حدود یکصد و هفتاد نفر در تمامی رشته ها مورد نیاز همراه خواهد بود.
در ذیل مناطق و رشته های مورد نیاز به تفکیک تعداد و جنسیت پیشنهادگردیده است .