پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص تامین قیر شهرهای حوزه انتخابیه

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص تامین قیر شهرهای حوزه انتخابیه
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر علاوه بر ارائه در خواست بیست هزارتن قیر ازوزارت کشور طی درخواستی از وزارت راه تقاضای تخصیص قیر کافی به منظور 
بهسازی شهرهای حوزه انتخابیه گردید که با موافقت و دستوروزیر محترم راه و شهرسازی قیر موردنیاز شهرداری ها تامین خواهد شد.
امید است با تامین قیر ماشین الات و کمک های مالی و افزایش اعتبارات بافت های فرسوده رونداسفالت کردن مرمت معابر و ایجادمراکزفرهنگی و ورزشی و درمانی از این منابع که مستقل از درامدهای شهرداری هاو از منابع وزارت راه وشهرسازی تامین میگردد شاهد تحرک عمرانی و نوسازی شهری باشیم.