دیدار نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با معاون حقوقی رییس جمهو

دیدار نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با معاون حقوقی رییس جمهور در ارتباط معضل ناامنی اجتماعی در ایرانشهر.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در ادامه پیگیری های حادثه تعرض به دختران در ایرانشهر باآقای دکتر امیری معاون امور پارلمانی و حقوقی رییس جمهوری دیدار کرد.
دراین دیدار دکتر امینی فرد ضمن ابراز تاسف از حادثه مزبور بر پیگیری شناسایی و مجازات قاطع عوامل این جنایت که باعث خشم و نگرانی آحاد مردم شده است توسط قوه محترم قضائیه تاکیدکردند،و این پیگیری ها را در چهارچوب قانون و از مجاری رسمی و قوه قضائیه قابل طرح دانستند.دکتر امینی فرد در ادامه این دیدار لزوم برخورد علمی و اصولی با پدیده های اجتماعی را خاطرنشان و بااشاره به تلاش های خوددر دیدار و مکاتبات متعدد با مسولین ذیربط توجه به موارد ذیل را در جهت کاهش آسیب های 
اجتماعی مهم شمردند:
-ارتقاء و بازنگری ساختار نیروی انتظامی ایرانشهر و سایر نقاط حوزه انتخابیه
-نصب دوربین های امنیتی در نقاط مختلف ایرانشهر و تقویت پایش های نامحسوس.
-استفاده از نیروهای تخصصی پلیس ‌و بکارگیری نیروهای بومی در ساختارهای انتظامی.
-ایجاد فرهنگسرا و تقویت سازمان های مردم نهاد.
باهدف ارائه خدمات آموزش اجتماعی 
-ارائه مشاوره های حقوقی و حمایت های حقوقی و... از خانواده ها و قربانیان حادثه شوم اخیر و سایر معضلات اجتماعی
-توجه به حساسیت های دینی مردم و اقتضائات اجتماعی در برخورد با اینگونه حوادث.
-لزوم مداخله اورژانس اجتماعی در ارتباط با حادثه اخیر و موارد مشابه
-هوشیاری مردم و مسولین جهت پیگیری قانونی 
مطالبات و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی دشمنان و جریان های ضدانقلابی.
در این دیدار دکتر امیری ضمن ابراز تاسف از حادثه شوم اخیر بر لزوم برخورد با عوامل احتمالی آن تاکید و از پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهور دراین خصوص خبر داد.
معاون امور پارلمانی و حقوقی رییس جمهور از 
پیگیری های نماینده حوزه ایرانشهردرسطوح مختلف قضایی انتظامی و حقوقی در این خصوص سپاسگزاری کردوبرپیگیری موارد مطرح شده تاکید ورزید.