اجرای طرح های عظیم بخش انتقال برق با اعتباری بالغ بر دوهزارونهصدوشصت میلیارد.

اجرای طرح های عظیم بخش انتقال برق با اعتباری بالغ بر دوهزارونهصدوشصت میلیارد.
با پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و طی دیدار وزیر محترم نیرو در اواخرسال قبل و معاون برق وزارت نیرو مجموعه ای از مطالبات ومشکلات حوزه برق را درزمینه تولید ،توزیع ،تعرفه و بکارگیری نیروهای بومی به وزارت نیرو
ارائه گردید که متعاقب ان دکتر حائری معاون برق وزارت نیرو اوایل امسال باتفاق نماینده حوزه انتخابیه ضمن بازدید میدانی و اشنایی بامشکلات مجموعه ای وسیعی از تعهدات را
متقبل شدند که تاکنون پست های برق خاتم ال نبیا و چاه جمال و سردرگان و بهشت آبادایرانشهرطی مدت کمتر از چهار ماه به بهره برداری رسیده اند.
با پیگیری رییس مجمع نمایندگان استان معاون برق وزارت نیرو مجددا باتفاق نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و مدیران صنعت برق به منظور پیگیری مصوبات سفر چهارماه پیش واردایرانشهر شد.
در این سفرکلنگ خط انتقال ۶۳بزمان که خواسته اصلی مردم بزمان ومتضمن توسعه و اینده بخش بزمان است به زمین زده شد این خط که بنابه گفته پیمانکار قرار است با اعتباری بالغ بر چهارصدمیلیاردریال وطی ده ماه اجرا شوداما معاون وزیر نیرو ضمن سپاسگزاری از پیگیری های نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر کمبود ۵۰۰۰مگاواتی تولیددرکشور را یادآور شد که با تعامل استانداران و مدیران صنعت برق تاحدودی جبران شد .دکتر حائری برانجام پروژه های بزمان ،فنوج کتیج و چاه علی تا پیش از تابستان ۹۸ و اجرای پروژه های تولید برق در ایرانشهر وزاهدان را خاطر نشان کرد.
.مهندس جاهد مدیر عامل توزیع برق استان نیز با بیان این نکته که بزرگترین طرح های توسعه برق استان در حوزه ایرانشهر شامل پست انتقال موقت پهره ،خط انتقال ۲۳۰و ۶۳تغذیه پست پهره ،پست فوق توزیع بهشت آباد و توسعه فوق توزیع خاتم و سردرگان ،خرید و اجرای گارد حاوی فیبر نوری خط بمپور اسپکه و توسعه کلیدخانه ۲۰کیلو ولت فنوج و خاتم با اعتباری بالغ بر ۲۹۶۰میلیارد ریال وبا پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر ودر مدت کوتاهی
و با پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر انجام گردیده است.
دکتر امینی فرد نیز در این مراسم ضمن تشکر از دولت محترم و وزیر نیرو و اقای دکتر حائری بدلیل کارجهادی و عظیمی که در مدت کوتاه درحوزه توزیع برق صورت پذیرفته وزیر و معاون وزارت نیرو را چهرهای موفق علمی و اجرایی
کشور خواندند و خواستار تسریع در انجام سایر پروژه های انتقال ، شروع عملیات دو نیروگاه جدید در ایرانشهر کاهش تعرفه در فصل پاییز وبکارگیری نیروهای فنی و خدماتی با محوریت
داوطلبان بومی و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی انجام سریعتر پست بزمان با توجه جاذبه های گردشگری و معدنی و پست های کتیچ و چاه علی و... شدند و حضور پررنگ دکتر حائری را در ایرانشهر طی مدت کوتاه وانجام این پروژه های عظیم ستودنی دانستند.