پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص جذب و تبدیل وضعیت نیروهای نیروگاههای ایرانشهر

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص جذب و تبدیل
وضعیت نیروهای نیروگاههای ایرانشهر
جذب نیروهای شرکتی و خرید خدمت در دستگاههای دولتی و
شرکت های نیم دولتی هر چند
درکوتاه مدت به تامین نیرو کمک
میکند اما بلاتکلیفی و عدم پایداری
نیروها معضلی است که گریبانگیر
این اشخاص و ادارات و شرکت ها
میشود.
بدنبال بازدید نماینده حوزه انتخابیه
ایرانشهر و معاونت اموربرق وزارت
نیرو از نیروگاههای ایرانشهر جمعی از کارکنان خرید خدمت خواهان
تعیین تکلیف از نماینده مردم شدند
براین اساس رییس مجمع نمایندگان
استان طی دیدار حضوری و مکاتبات
با وزیر محترم نیرو و معاونین ایشان تبدیل وضعیت نیروهای
شرکتی موجود و جذب نیروهای
خدماتی و فنی را از داوطلبان بومی
ضروری و بر عملیاتی کردن بومی
گزینی تاکید ورزیدند.