پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر.
با پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر
وضعیت موجود آموزش و پرورش در مناطق جنوبی و مرکزی استان مبین مشکلات اساسی وعدم توازن منطقه ای در زمینه های فضاهای اموزشی و نیروی انسانی است بطوریکه ضرایب مرتبط با این حوزه نه تنها امیدوار کننده نیست
بلکه باافزایش تعداد دانش اموزان و بازنشستگی معلمان معضلات نمود بیشتری میابد.
تربیت نیروی انسانی متبحر پایه و اساس بهبودودگرگونی درآموزش و پرورش است .راه اندازی پردیس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهرکه آرزوی و مطالبه دیرینه جامعه فرهنگی و معلمان در راس
پیگیرهای نماینده حوزه انتخابیه قرار گرفت.
پس از ماهها تلاش مداوم و رایزنی و ملاقات دکتر امینی فرد با وزیر آموزش و پرورش رییس دانشگاه فرهنگیان بر استقرار دانشگاه فرهنگیان درایرانشهر تاکید ورزید در شرایطی که صدور مجوز پردیس فرهنگیان چابهار از پنج سال پیش دردستور کار قرار داشته واز ایرانشهر جلوتر بود با رایزنی فشرده رییس مجمع نمایندگان استان و پتانسیل ها و قابلیت های ایرانشهر برای مسولین مبرهن گردید ومنجر به اعزام هیات دانشگاه فرهنگیان به استان وبازدید
از شهرهای زابل ،ایرانشهر و چابهار گردید که خوشبختانه مجوزهای دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر صادر و پذیرش دانشجو از مهرماه امسال انجام خواهد شد.
راه اندازی پردیس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر هدیه گرانقدر نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر و وزارت اموزش و پرورش به مردم قدرشناس و جامعه فرهنگی و گامی بلند درجهت تامین نیروی انسانی متبحر و ماندگار و توسعه آموزشی و فرهنگی منطقه خواهد بود.