پیگیری نماینده حوزه انتخابیه از ریاست محترم جمهوری بابت بخش مهمی از معضلات حوزه انتخابیه

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه از ریاست محترم جمهوری بابت بخش
مهمی از معضلات حوزه انتخابیه
همزمان با حضور ریاست محترم جمهوری در مجلس نماینده حوزه
انتخابیه ایرانشهر بخش مهمی از
مطالباتی که پیش از این پیگیری
کرده بودند مجددا با رییس قوه
مجریه در میان گذاشتند:
۱- ارتقاء مناطق مختلف حوزه
انتخابیه شامل بمپور،سرباز،بنت ،
لاشار و پیشین است هرچند پرونده
بمپور منتظر تصویب و سرباز در حال
اتمام وطرح در هیات دولت است
۲-اختصاص بسته کمکی غذایی به مردم استان با توجه به فقرشدید
مردم استان
۳-ارتقاء دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی که کارهای تغییر چارت و..
انجام شده است
۴-استقرار ادارات کل راه و مسکن و جهاد کشاورزی وآموزش وپرورش جنوب استان در ایرانشهر با عنایت به
مسکوت ماندن طرح تقسیم استان و با عنایت به عقب افتادگی مضاعف مناطق جنوبی و مرکزی استان