پیگیری دکتر امینی فرد در خصوص تسریع در عملیات اجرایی نیروگاه 150 مگاواتی سیکل ترکیبی ایرانشهر

پیگیری دکتر امینی فرد در خصوص تسریع در عملیات اجرایی نیروگاه 150 مگاواتی سیکل ترکیبی ایرانشهر