پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص پذیرش دانشجوی پرستاری بومی

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص پذیرش دانشجوی پرستاری بومی
یکی از مهمترین چالش های حوزه بهداشت ودرمان جنوب و مرکز استان نبود نیروی تخصصی ماندگار است.
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر با شناخت و پیگیری های مداوم موفق به اعمال افزایش پذیرش دررشته های دکتری پزشکی دندانپزشکی و داروسازی به دوبرابر قبل گردید.
با توجه به افزایش تخت های بیمارستانی در افق پنج سال اینده
تامین کادرپرستاری از ملزومات رسیدن به سطوح بالاتر بهداشتی ودرمانی تلقی میشود .
براین اساس نائب رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس طی مکاتبه ای از وزیر محترم بهداشت ودرمان اعمال بومی گزینی در رشته پرستاری را جهت تامین نیروی انسانی خواستار شده اند که با دستور وزیر محترم بهداشت و معاونت محترم اموزشی اعمال خواهد شد.