پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص تخصیص پانزده هزارتن قی

پیگیری نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر در خصوص تخصیص پانزده هزارتن قیر به شهرداری های حوزه انتخابیه ایرانشهر
در پی بازدید های نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر از نقاط مختلف حوزه  و مکاتبات 
شهرداری های حوزه انتخابیه با دکتر امینی فردمبنی بر کمبود قیر جهت اجرای عملیات اسفالت 
نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر خواستار تامین اعتبار و تخصیص پانزده هزارتن قیر جهت شهرداری های حوزه انتخابیه ایرانشهر شد.
لازم بیادآوریست با تلاش نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر صدها میلیارد ریال از اعتبارات وزرارت راه مسکن و شهرسازی درطرح های توانمندسازی
شامل آسفالت معابر ،فضای سبز ،ساخت مدارس ،مراکز بهداشتی و کلانتری و... طی دوسال اخیر در قالب ستاد بازآفرینی شهری هزینه شده است.