انتخاب ایرانشهر به عنوان شهر ملی سوزندوزی کشور

با حضور و پیگیری دکتر امینی فرد صورت گرفت : 

انتخاب ایرانشهر به عنوان شهر ملی سوزندوزی کشور.         

دکتر محمد نعیم امینی فرد نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر که در آیین دفاع از طرح و پروپوزال ثبت ملی ایرانشهر به عنوان شهر ملی سوزندوزی کشور که در عمارت کوشک مصری شرکت کرده بودند، با دفاع از این طرح خواستار انتخاب ایرانشهر به عنوان شهر ملی سوزندوزی کشور شدند.     خوشبختانه پس از ارائه طرح جامع و دفاعیه ی رئیس مجمع نمایندگان استان و مدیران محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از این برنامه، سازمان میراث فرهنگی کشور با این پیشنهاد موافقت کردند.